شبکه بین المللی


بیش از یک هزار تن از روشنفکران، شخصیت های سیاسی و فعالان جامعه مدنی در اروپا ، خاورمیانه و آفریقا حمایت خود را از پروژه علاءالدین ابراز کرده اند. بسیاری از آنها به ما در اجرای پروژه های فرهنگی و آموزشی در کشورشان و یا در سایر نقاط یاری رسانده اند. نظرات ، پیشنهادات و انتقادات آنها برای تضمین صحت اجرای برنامه های ما ضروری بوده است.

هدف ما این است که با تقویت این شبکه رو به گسترش، به ایجاد نهادهای محلی راه ببریم که اهداف علاءالدین را به نحوی که متناسب با محیط پیرامون باشد ، دنبال کنند. نقش ما ایجاد تسهیلات برای تبادل ، گفتگو،  همکاری و مشارکت میان این نهادها و ارگانها و سازمانهای بین المللی و منطقه ای ذیربط خواهد بود.