دین همسایه ات را بشناس


دین همسایه ات را بشناس: آموزشی برای روحانیون جوان سه دین توحیدی

کمیسیون بین المذاهب بنیاد علاء الدین متون آموزشی را که توسط تعدادی از روحانیون مسلمان و کشیشان و خاخامها تهیه می شود، مورد بررسی دقیق و تصویب نهایی قرار خواهد داد. آنگاه این متون برای استفاده به مراکز آموزش طلاب جوان هر سه دین در کشورهای مختلف جهان ارسال خواهد گردید. این پروژه در هماهنگی با دانشگاه الازهر در قاهره و دانشکده مطالعات اسلامی در سارایوو به اجرا در می آید.