سخنی با خوانندگان


سخنی با خوانندگان

برای بسیاری از مسلمانان هولوکاست - نابودی شش میلیون یهودی اروپایی توسط آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم - یک موضوع تابو می باشد. برخی از آنها معتقدند که این هولوکاست بود که باعث ایجاد کشور اسراییل گردید. برخی دیگر می پندارند که اذعان به رنج و مصیبتی که یهودیان در هولوکاست متحمل شدند مترادف حمایت از اسراییل و پشت کردن به حقوق هم کیشان فلسطینی شان است. آنان بر این باورند که با انکار هولوکاست به آرمان فلسطینیها یاری می رسانند.


ما، به عکس، معتقدیم که ادای احترام و ابراز همدردی با قربانیان فاجعه هولوکاست از سوی مسلمانان به ایجاد اعتماد متقابل راه می برد که سنگ بنای اجتناب ناپذیری برای برپایی صلحی پایدار در منطقه است.

هولوکاست بی تردید یکی از بزرگترین فجایع انسانی دوران معاصر و نشیبی مهم در تاریخ تمدن بشری است. هر یک از ما به مثابه عضوی از جامعه انسانی این مسئولیت را به گردن داریم که حقیقت را در باره رویدادهای تاریخی بیان کنیم، حتی زمانی که بازگویی حقیقت با منافع سیاسی در تعارض باشد.


هم اسلام و هم دین یهود به ما می آموزند که هر انسان نمادی از مجموعه انسانیت است، چرا که (چنان که هم در تورات و هم در قرآن کریم خاطرنشان شده است) اگر کسی زندگی یک انسان را نجات دهد، گویی همه انسانها را نجات داده است و اگر کسی به ناحق انسانی را به قتل برساند گویی همه انسانها را کشته است. هر یک از ما به عنوان عضوی از جامعه بشری هر کجا که باشیم ضامن سرنوشت یکدیگریم. بر اساس چنین مسئولیت انسانی بود که مسلمانان شجاعی - همچون بسیاری از مسیحیان - با به خطر انداختن جانشان برخی یهودیان را از ماشین مرگ نازیها در جریان هولوکاست نجات دادند.


امروز بار گران مسئولیت شکستن دیوار سدید بی تفاوتی و سکوت و پیش داوری بر دوش ما روشنفکران، تاریخ شناسان، آموزگاران، دانشگاهیان، نویسندگان و هر آن کس است که زبانی برای گفتن و قلمی برای نوشتن دارد.


در چنین رویکردی تعبیر رایج از هولوکاست به مثابه تاریخ «دیگران» که ربطی به «ما» ندارد رنگ می بازد و تبدیل به تاریخ مشترک همه انسانها می گردد، تاریخی که همگان اعم از مسلمان و غیرمسلمان باید آن را مطالعه کنند و از آن درس و تجربه بیاموزند.


با چنین سودایی در سر است که این سایت را راه اندازی کرده ایم.