تاریخ از منظر اسناد


 

 

سند شماره 1

برنامه حزب نازی

 

چکیده ای از برنامه حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان (حزب نازی):

 

برنامه حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، برنامه ای است دوران ساز.

 

1. ما خواهان اتحاد همه آلمانی ها در یک آلمان بزرگ بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت برای همه خلق ها هستیم.

2. ما خواهان حقوق برابر برای مردم آلمان در قبال مردم سایر کشورها هستیم و بر آنیم که معاهده های صلح ورسای و سن ژرمن باید ملغی شوند.

3. ما خواهان سرزمین ها و مستعمراتی هستیم که برای تامین نیازهای مردممان و برای سکنی دادن جمعیت اضافی ضروری است.

4. تنها کسانی که هم وطن ما هستند می توانند تابعیت آلمانی داشته باشند. تنها کسانی که خون آلمانی در رگ دارند، صرفنظر از نژادشان، می توانند شهروندان آلمان باشند. از این رو هیچ یهودی نمی تواند شهروند آلمان باشد.

5. کسانی که شهروند آلمان نیستند باید به عنوان اجنبی در این کشور زندگی کنند و مشمول قوانین اجانب باشند.

6. حق انتخاب دولت و تعیین قوانین کشور تنها به شهروندان تعلق دارد. از این رو ما خواهان آن هستیم که هیچ منصب دولتی با هر ماهیتی، چه در دولت مرکزی یا در استان ها و شهرستان ها به کسی که شهروند نیست تعلق نگیرد.

ما علیه نظام پارلمانی فاسدی که در آن افراد با اعمال نفوذ احزاب و بدون توجه به صلاحیت یا شخصیت شان پست می گیرند، می جنگیم....